Hem > Brott och straff, Media > Vem bär ansvaret för vad SVT gör, och vem har ansvaret när SVT revideras?

Vem bär ansvaret för vad SVT gör, och vem har ansvaret när SVT revideras?

Har ni sett den där verklighetsbaserade filmen med Julia Roberts, som heter ”Erin Brockovich” och som handlar om en ung trebarnsmamma, som får ett jobb som assistent åt en advokat? I den filmen finns två separata scener där advokaten (Albert Finney) varnar Erin (Julia Roberts) för att de kommer att dränkas i papper av det opponerande stora giftskandals-företaget därför att pappersdränkarna vill komma undan att bli reviderade av advokaten. Pappersdränkarna är nämligen tvungna enligt lag att delge advokaten alla fakta, och då ser de sig tvungna att ösa papper över advokaten istället för att bara ge advokaten några få papper med sanningen i. På så sätt kommer de undan en effektiv revision i ett läge där det ändå måste bli en revision i vilket fall som helst. Jag kom direkt att tänka på den filmen när jag läste Radiotjänsts revisionsberättelse (slutet på den nedan). Istället för att presentera tydliga kolumnpresentationer med relevant text och raka siffror, så öser Radiotjänst meningslös text följt av därför lika meningslösa siffror över oss läsare. Det finns andra filmer, som har samma tematiska episod med stora företags ”pappersdränkande” av jurister i syfte att undkomma en revision, som i ”Erin Brockovich”.
”Radiotjänst i Kiruna AB saknar fritt eget kapital att disponera.” Detta står allra sist på sidan 14 av totalt 15 sidor av ekonomiska transaktioner som Radiotjänst står för.

Revisionsberättelse

Till årsstämman i Radiotjänst i Kiruna AB

Org nr 556300-4745

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Radiotjänst i Kiruna AB för år 2007. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar (Obs, understrykningar gjord av förf. Roger Klang) som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 13 mars 2008

Öhlings PricewaterhouseCoopers AB

Ulla Nordin Buisman
Auktoriserad revisor
Utsedd av årsstämman

Ulf Westerberg
Auktoriserad revisor
Utsedd av regeringen

Grönblå– och röd-färgad text ovan ifylld av mig. Det som står i grönt ovan innebär bara att styrelsen och verkställande direktören på SVT/SR/UR/RIKAB har ansvaret för att se till att de själva har ansvarsfrihet (det som står i rött). Öhlings PricewaterhouseCoopers AB:s ansvar är att uttala sig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av den revision som inte heller de har något ansvar för, i alla fall inte för att den skall vara heltäckande, om ni läser texten noga (bl.a. det som står i blått). Och därmed är de ”off the hook”. Finns det någon i gänget som är ansvarig för någonting överhuvudtaget??? Intressant, minst sagt, är att konstatera att årsstämman själva fått välja den revisor (Ulla Nordin Buisman) som skulle revidera dem, och att den revisor som skulle representera regeringen jobbar på samma advokatbyrå (googla själva). I revisionen på nätet står de förstås bägge med lite god vilja under övertexten ”Öhlings PricewaterhouseCoopers AB” längst ner. Men inte som ovan i mitt blogginlägg, utan i originaltexten står Ulf Westerberg som auktoriserad revisor ”utsedd av regeringen” – åtskild från Ulla Nordin Buismans namn – längst till höger på sidan, medan namnet Öhling PricewaterhouseCoopers AB står direkt ovanför Ulla Nordins namn till vänster. Jag blev i alla fall lurad, tills jag googlade deras namn! -Bah.., det tänkte vi inte på ens, man kan ju inte ha full koll på allt, skulle de säkert svara. Men jag är inte så säker på att man inte kan ha full koll på allt som står i den enskildes makt, typ upprättandet av ovanstående Revisionsberättelse! De säger att det krävs ett geni för att känna igen ett annat geni, och jag är ett geni som i min tur hävdar att dessa toppar på meriterade advokatbyråer – har full koll på allt, som står i deras makt! Det krävs intelligens för att lura mig i fråga om det övergripande framställandet av dylika revisioner. Det är ingenting som slumpen i samband med inkompetens hos aktörerna kan åstadkomma gång på gång, i synnerhet inte som det saknas luckor i revisionen som slumpar fram ett mindre smickrande avslöjande av något relevant fakta på detaljnivå! Om det bara hade varit randomiserat så skulle ingenting ha väckt mina misstankar i övrigt heller, men tydligen så har SVT/RIKAB/SR/UR inte rent mjöl i påsen. Med den slughet som Öhling PricewaterhouseCoopers AB och Radiotjänst formulerade sig i ansvarsfrihetsbrevet ovan och Radiotjänsts meningslösa sifferredovisning, så kan man bara komma till slutsatsen att uppställningen var ämnad att lura fristående amatörrevisorer som jag själv och andra tänkbara läsare, genom att följa lagen teknikaliskt och bevilja sig själva ansvarsfrihet med hjälp av samma lag, teknikaliskt. Ingenstans och överallt i revisionen får man veta om de hundratals miljoner som Radiotjänst (SVT/SR och UR) har rekvirerat från allmänheten för att ha som reservkapital om eller när en borgerlig regering tänker ta ifrån dem rätten att pungslå svenska folket, så att de ska kunna rida ut stormen till det regeringsbyte de med all sannolikhet kommer att bidra till med oärliga metoder. Det enda man kan utläsa av materialet är att de inte har några cash, för det står svart på vitt enligt ovan (sid 14), resten är föremål för tolkning därför att det är skrivet i luddiga och otillräckligt formulerade poster. Att de sitter på reserver är däremot inte en tolkning från min sida, jag har läst det i klartext i tidningen efter en tidigare borgerlig revision under nuvarande regering. Konstigt vore det annars, när man inte kan få ut någonting från revisionen och de ansvariga har beviljats åtalsfrihet, som det står om allra sist i revisionsberättelsen (av mig ifyllt med rött här ovan). Förmodligen är deras kapital bundet i fastighetsbranschen eller obligationer eller något. SVT/RIKAB/SR/UR får inte vara ett vinstdrivande företag enligt lag och får därför inte ha något eget kapital, och just där av kommer det sig, i denna 2007 års revision, att de är så tydliga med (och det är det enda de är tydliga med förutom att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljats åtalsfrihet som om de hade ”den XVI” vidhäftat sitt namn) att Radiotjänst inte disponerar över något fritt eget kapital. Jag vet att det är praxis att bevilja ansvarsfrihet vid en revision, men det är inte någon anledning att ge åtalsfrihet åt en av Sveriges största och mäktigaste opinionsbildare. Reinfeldt har inte den lyxen tillexempel! Vad finns det förresten att bevilja ansvarsfrihet mot, kan man fråga sig. Varför ens lägga till en sådan klausul i vad som skulle vara ett etiskt mediebolag i form av den tredje statsmakten, om man inte har något att dölja? En sådan klausul är inte någonting man framhäver, men heller ingenting man döljer för allmänheten i en revision, av uppenbara orsaker! Om någon letade fram den riktiga statistiken, vilket nästan alltid någon gör, så skulle det se mycket suspekt ut ifall direktören och styrelsen inte framstått som ”öppna” med informationen om åtalseftergift för direktör och styrelse. (Ni vet ”öppenhet” är mycket viktigt i det offentliga livet!) Om de å andra sidan skulle utelämna det helt så skulle det med all sannolikhet leda till framtida åtal, och det är det bara obskyra maffiabossar som utsätter sig för, men inte offentliga personer! Så att det står så tydligt – sist av allt men oblygt för de få som orkat läsa igenom revisionen – är bara naturligt. Psykopater som leder kriminella organisationer har någon slags patologisk inklinering att dölja sin obskyra verksamhet, men detta förfarandesätt har inte samhällseliten (fast det gör dem inte nödvändigtvis mindre kriminella, lol). Vi på FNT vet att det är i det närmaste omöjligt att anklaga styrelsen på SVT/SR/UR/RIKAB för att de har en sådan klausul när alla andra föreningar har en sådan klausul. Men man kan anklaga dem för att de har manipulerat regeringen i valet av revisor! Och vi kräver att inför nästa revision; att Verkställande Direktören på SVT/SR/UR/RIKAB tar bort klausulen och åtar sig själv och styrelsen fullständigt ansvar för alla sina handlingar samt tydliggör sin årsredovisning med samma intelligens som Öhlings PricewaterhouseCoopers AB arbetat fram revisionsberättelsen (men inte i syfte att föra någon bakom ljuset)! Sedan ska vi se till att man reviderar skiten ur dem, om det är möjligt (det kan ju vara att vi då har en rödgrön regering), varenda siffra ska granskas och vara förståelig. Vi på föreningen FNT arbetar nämligen långsiktigt enligt 20-årsplaner av gammal Sovjetisk modell! Länge leve föreningen och kamrat ordförande, hurra, hurra, hurra, hurra!

Källfakta: http://74.125.77.132/search?q=cache:BcEm9CxydycJ:www.radiotjanst.se/Documents/Eko_IT/Arsredovisning/Arsredovisning_2007.pdf+radiotj%C3%A4nsts+tillg%C3%A5ngar&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se

Mvh Roger Klang, Lund Scaniae den 19/2/2010   http://www.ingentvavgift.se/

Annonser
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: